Informace k indexům

Všechny index, které lze na stránkách vypočítat, jsou to především BMI (body mass index), WHR (waist–hip ratio) a WHtR (waist-to-height ratio), jsou pouze informativní. Znalost jejich hodnoty neznamená, že je s vámi cokoli v nepořádku, či naopak, že nejste nemocní. V případě podezření na jakékoli problémy je třeba navštívit příslušného lékaře či jiného odborníka.

Informace k BMI

BMI je pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav lišit od významu naměřené hodnoty BMI. Např. kulturista může mít hodnotu BMI nad 30 a přesto nebýt obézní, protože vysoká hodnota indexu je u něj dána velkým množstvím svalové hmoty. Naopak starší lidé s malým množstvím svalstva mohou být ze zdravotního hlediska obézní, přestože jejich BMI je řadí do kategorie ideální váhy.

Kritika BMI

BMI je poslední dobou kritizován jako zastaralý a nedostatečný ukazatel a měl by být přehodnocen. Svou kvadratickou závislostí na výšce ignoruje přirozenou závislost na třetí mocnině. Nerozlišuje mezi tuky a svaly. Kategorie (intervaly) se historicky mění. Se zdravotními riziky koreluje lépe poměr obvodu pasu a boků (WHR) a ještě lépe poměr mezi obvodem pasu a výškou (WHtR).

Odhad množství tuku na těle pomocí BMI

Odhad se provádí pomocí vzorce odvozeného Deurenbergem, který je považován za silně nepřesný. Z věku a BMI samotného nelze stanovit množství tuku v těle, je třeba využít lepší metody. Vypočtená hodnota tedy představuje pouze hrubý odhad. Kalkulačka na tomto webu počítá navíc pouze tuk pro dospělé osoby, pro děti je vyžíván jiný vzorec.

Informace k WHR

WHR se využívá k měření a indikaci zdravotního stavu a rizik vývoje vážných zdravotních komplikací. Výzkumníci ukázali, že lidé, kteří mají tělo v charakteristickém "tvaru jablka" (s větším množstvím hmoty okolo pasu) jsou vystaveni vyššímu zdravotnímu riziku než osoby s pasem ve "tvaru hrušky", kteří mají více hmoty kolem boků.

WHR je využíván k měření obezity, která je sama významným indikátorem závažných zdravotních problémů. Světová zdravotnická organizace uvádí, že obezita začíná na úrovni WHO vyšší než 0.90 u mužů a 0.85 u žen, nebo v případě BMI indexu vyššího než 30. Americká organizace The National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) uvádí, že teny s WHO hodnotou vyšší než 0.8 a muži s vyšší než 1.0, mají vyšší riziko zdravotních komplikací v důsledku nevhodného rozložení tuku v těle.

Informace k WHtR

Studie z roku 2010, ve které bylo testováno 11 000 lidí po dobu více než osmi let, prokázala, že WHtR je lepší ukazatel rizika infarktu myokardu, mrtvice či úmrtí než obecně více využívaný BMI (body mass index). Avšak další studie z roku 2011, ve které autoři sledovali 60 000 vzorků po dobu 13 let, přišla se závěrem, že WHR tj. poměr obvodu pasu a boků (pokud je přizpůsoben BMI) představuje lepší ukazatel pro indikaci úmrtí způsobeného ischemickou srdeční chorobou než WHtR.

WHtR také nebyl shledán jako predikátor vzniku diabetes mellitus minimálně v jedné studii.

Informace k ABSI

Obecně se přijímá BSI jako lepší index, nežli široce využívaný BMI, neboť dokáže přesněji určit příslušná zdravotní rizika. Výhoda indexu je především to, že hodnotu vztahuje nejen k příslušným parametrům, ale také k věku. Průměrná hodnota pro každý věk byla publikována v článku od Nir Y. Krakauer a Jesse C. Krakauer, doi:10.1371/journal.pone.0039504 v roce 2012.

Zdrojový článek upozorňuje, že všechny osoby byly váženy v USA, kde nezanedbatelné množství lidí trpí obezitou. Index tedy může být nadhodnocen.

Další čtení

Pro další čtení doporučujeme navštívit stránky na Wikipedii: